Thursday, October 6, 2022 UTC

AKATHISTOS SATURDAY: VESPERAL DIVINE LITURGY (SN)

AKATHISTOS SATURDAY: VESPERAL DIVINE LITURGY (SN)