Thursday, September 20, 2018 UTC

THOMAS – APOSTLE