Wednesday, September 23, 2020 UTC

THOMAS SUNDAY VESPERS